Kujawsko-Pomorska Liga Taekwondo

 Witamy w panelu zgłoszeń na zawody KPTKD!

Konto zakładają tylko Kluby, nie rodzice czy zawodnicy indywidualnie. Konto zakładamy według zasady jeden klub jedno konto. 

Instrukcja dla użytkowników:

 1. Korzystając pierwszy raz serwisu kliknij zakładkę ZAŁÓŻ KONTO.
 2. Teraz możesz już zalogować się do systemu.
 3. Zgłaszając nowego zawodnika na turniej najpierw klikasz zakładkę DODAJ ZAWODNIKA.
 4. Teraz klikasz zakładkę TURNIEJE gdzie wybierasz turniej i ZGŁASZASZ  ZAWODNIKA  podając jego  pozostałe dane. 
 5. Zawodnika zgłaszasz do każdej konkurencji osobno.
 6. Numeru licencji nie wpisujemy, chyba, że taki obowiązek zostanie podany w komunikacie zawodów.
 7. W zakładce MOJE TURNIEJE możesz dokonać edycji zgłoszonego zawodnika i  wydrukować listę zgłoszonych zawodników.
 8. System automatycznie dostosowuje rocznik do kategorii wiekowej. Liczy się rocznik, a nie data urodzin.

       UWAGA!

Zgłaszająć do konkurencji sprawności jeden zawodnik będzie na liście zapisany dwa razy ( są dwie konkurenje sprawości).  

 

                                            Welcome to the KPTKD competition registration panel

 

Accounts can be only created by clubs (not parents, individual competitors etc.). One club – one account rule applies.

 

Instruction for users:

 1. Click ‘Sign In’ if you are using system for the first time. You will receive an email to confirm that your account has been created.
 2. After that you can log In.
 3. Before you can register competitors for particular tournament, you have to add them to system first.
 4. To register competitor click on ‘Competitions’ tab, where you choose tournament and then register competitor with all the details.
 5. For every competition (fight, poomsae etc.) you have to add participants separately.
 6. Do not enter license number unless such obligation will be written in competition statement.
 7. ‘My competitions’ tab can be used to edit registered competitors and print the list of them.
 8. The system will automaticly adjust age categories by yearbook, not full birth date.

    ATTENTION!

Registered participants for efficiency competiton will be shown twice on list of the competitors, beacuse there are two efficiency contests.

 

 

                                   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego z siedzibą w Bydgoszczy ul. Glinki 79, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

1.1. Imiona, nazwisko, rok urodzenia,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

2.1. Przeprowadzenia i udziału w zawodach sportowych Taekwondo,

2.2. Umieszczenia w rankingu zawodów sportowych,

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

3.1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Art. 10b ust. 2 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549

3.2. wykonanie żądania osoby, której dane dotyczą

3.3. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie Administratorowi możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania sportem strzeleckim oraz prawidłowej realizacji zadań statutowych.

 1. Pana/Pani dane będą przekazywane następującym odbiorcom:

4.1. Zarejestrowanym w systemie kptkd/liga lubom biorącym udział w zawodach sportowych Taekwondo

 1. posiada Pani/Pan prawo do:

5.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

5.3. przenoszenia danych,

5.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania.